ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมจของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 เมษายน 2559 ตามนโยบายรัฐบาลของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงาน ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตระหนักให้มีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนการประพฤติมิชอบ

                องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ขอแจ้งการประกาศใช้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมจของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 เมษายน 2559 เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 

ดาวโหลดได้ที่นี่.... pdfประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 

Laughing