2

เมื่อวันที่ 25 26 กรกฎาคม 2561

        องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีการระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ

        ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยมุ่งหวังให้เกิดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์