ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระเทียม - ปราสาทหมื่นบัย (ต่อโครงการเดิม กม.1+796 ถึง กม.2+416) 17 June 2020 86
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิดบ้านถนน หมู่ที่ 5 ถนนสายกลางหมู่บ้าน 28 May 2020 83
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-หมู่ 5 24 April 2020 123
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้ารงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 5 24 April 2020 103
ประกาศผลการการกาหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม (อาคารน้องหมี) 30 March 2020 115
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ถนนประชาราษฏร์) 30 March 2020 133
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 23 March 2020 177
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 23 March 2020 164
ผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธาณภัย (กรณีอุทกภัย) 3 รายการ 23 March 2020 150
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 – หมู่ที่ 13 ริมหนองระหาร จุดแยกประปา – แยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 27 February 2020 122
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 (จุดศาลปู่ตาต้นยางใหญ่ – ศาลปู่ตาหนองระหาร) 27 February 2020 123
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง หอถังสูงระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 27 February 2020 139
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเทียม – ปราสาทมีชัย (ต่อโครงการเดิม) กม.2+416 ถึง กม.2+716) 20 January 2020 118
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 (จากถนนลาดยาง – ศาลาประชาคม) 20 January 2020 202
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (โคกเก่า) จุดร้านค้า – บ้านนายเสาร์ 27 December 2019 135
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 11 (ทางข้ามห้วยโจรก จุดศาลปู่ตา 27 December 2019 133
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดนาตาเมิน หมู่ที่ 1 15 January 2019 188
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ถนนประชาร่วมใจ 18 December 2018 191
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จุดร้านค้า-สะพาน 18 December 2018 182
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางจำนง - นางพิกุล-หนองระหาร 18 December 2018 211
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 ซอยปัญญาเลิศ-ซอยสนองราษฎร์ 18 December 2018 186
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคิดลงหินคลุก หมู่ที่ 20 สายสุขสบาย-บ้านโพธิ์ 18 December 2018 192
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนกระทียมวิทยา 18 January 2019 160
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 2- ประสาทหมื่นชัย 17 October 2018 199
ร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกดีเซล 17 October 2018 190
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 17 October 2018 215
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concerte ม.10 - บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 17 September 2018 231
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 05 March 2018 310
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อ่เหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมแผงกั้น 2 จุด หมู่ที่ 7 (จุดนานายสาน พิศเพ็ง) 11 January 2018 274
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 จุดแยกถนนราดยาง - ร้านค้า 12 February 2018 256