ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 23 March 2020 22
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 23 March 2020 15
ผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธาณภัย (กรณีอุทกภัย) 3 รายการ 23 March 2020 15
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 – หมู่ที่ 13 ริมหนองระหาร จุดแยกประปา – แยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 27 February 2020 18
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 (จุดศาลปู่ตาต้นยางใหญ่ – ศาลปู่ตาหนองระหาร) 27 February 2020 16
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง หอถังสูงระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 27 February 2020 22
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเทียม – ปราสาทมีชัย (ต่อโครงการเดิม) กม.2+416 ถึง กม.2+716) 20 January 2020 17
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 (จากถนนลาดยาง – ศาลาประชาคม) 20 January 2020 33
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (โคกเก่า) จุดร้านค้า – บ้านนายเสาร์ 27 December 2019 22
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 11 (ทางข้ามห้วยโจรก จุดศาลปู่ตา 27 December 2019 18
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดนาตาเมิน หมู่ที่ 1 15 January 2019 95
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ถนนประชาร่วมใจ 18 December 2018 97
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จุดร้านค้า-สะพาน 18 December 2018 82
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางจำนง - นางพิกุล-หนองระหาร 18 December 2018 103
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 ซอยปัญญาเลิศ-ซอยสนองราษฎร์ 18 December 2018 94
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคิดลงหินคลุก หมู่ที่ 20 สายสุขสบาย-บ้านโพธิ์ 18 December 2018 90
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนกระทียมวิทยา 18 January 2019 80
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 2- ประสาทหมื่นชัย 17 October 2018 121
ร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกดีเซล 17 October 2018 109
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 17 October 2018 126
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concerte ม.10 - บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 17 September 2018 143
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 05 March 2018 191
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อ่เหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมแผงกั้น 2 จุด หมู่ที่ 7 (จุดนานายสาน พิศเพ็ง) 11 January 2018 185
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 จุดแยกถนนราดยาง - ร้านค้า 12 February 2018 162
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ทางเข้าหมู่บ้านทิศใต้) ต่อโครงการเดิม 12 February 2018 187
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - เพชรจังวา 12 February 2018 174
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 (จุดแยกถนนใหญ่-ร้านค้า) 12 February 2018 159
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองยาว-กระเทียม (จุดร้านปัญญาพานิชย์-ต้นยางใหญ่) 12 February 2018 194
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ม.17 (ซอยร้านค้า) 11 January 2018 167
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านแยง หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 11 January 2018 177