แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบ 2558 -2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2


bog


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศกำหนดตำแหน่งนักงานส่วนตำบล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2