เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

และเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางดังนี้

๑. ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔ ๑๔๙๒๘๙
๒. ทางไปรษณีย์ส่งถึง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ๓๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐

 

๓. ด้วยตนเองที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม


 **    ประกาศ  เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน้าที่ 2 ) เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

 **    ประกาศ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน้าที่ 2) เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ร่างข้อบัญญัติ

           การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

           การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

 

โดยขอรับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม หรือดาวน์โหลดได้ที่ 

   **    แบบแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่่างข้อบัญญัติ    **


********** และสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ***********