ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร