ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ลงวันที่  5 สิงหาคม  2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว นั้น

                        บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 417/20 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 


ดาวโหลดได้ที่นี่....

*****ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อคักเลือกเป็นพนักงานจ้าง*****