รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

                      ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562  โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น

                     บัดนี้การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินฯ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ฯ ดังต่อไปนี้

                   ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

1

02

นางภัทรทิยา ห้องขวาง

 

2

03

นางวรัญญา หาญยิ่ง

 

3

04

นางสาวฐิติมา สุขเติม

 

4

05

นางไพเราะ สุธรรม

 

5

08

นางจินตนา สุนทรสวัสดิ์

 

6

19

นางเอื้อมพร สุนทรสวัสดิ์

 

 

2.พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ภารโรง)

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

1

01

นายหิ่ง พวงพันธ์

 

                 ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่.......

 *****ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2*****