ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เป็นตำบลที่มีความหลากหลายด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่มี ปราสาทหมื่นชัย ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ และหลวงปู่เจียม ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว  ประชาชนทุกช่วงอายุ สนใจในการนำการทอผ้ามาเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เสริมและรายได้หลักต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นของความเป็นตำบลกระเทียม และแสดงออกถึงจิตสำนึกอันดีต่อท้องถิ่นออกมาในรูปแบบของคำขวัญ เพื่อไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ  โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


pdf1. ประกาศ การประกวดคำขวัญตำบลกระเทียม

 

pdf2. ใบสมัคร