images 6

 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พิจารณาจัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป

ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในลักษณะงานที่เหมาะสม

อาทิเช่น  การจัดพิมพ์ หรือจัดเก็บเอกสาร การรับคำร้องงานบริการประชาชน การรับและตรวจเอกสารข้อมูลการเสียภาษีของประชาชน  การสำรวจข้อมูลท้องถิ่น  การบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่ การดูแลสวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ การดนตรีและการกีฬาของเด็กและเยาวชน

โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด


images 6

ดาวโหลดประกาศได้ที่นี่...


pdfประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561