ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้จัดทำประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  นั้น

             ในการนี้  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบประกาศตามที่เสนอมาพร้อมนี้  


pdfประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานคาครัฐ