1 

 

pdf ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ อบต.กระเทียม ปี 2560

pdf ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร ปี 2560

pdf ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ปี 2561