องค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


pdf แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)                                                                      
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

pdf

pdfประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

pdfแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2562)

pdfพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

pdfพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537