vn7iu8lrunc


องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลกระเทียม

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล กระเทียม ตามราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง

ลงวันที่ 30 มกราคม 2539


อำนาจหน้าที่ของ อบต. แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อบต.

และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ....


อำนาจหน้าที่ของ อบต.


 

vn7iu8lrunc