ส่วนที่  ๑

บทนำ

----------------------

 .๑  ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

                   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ ในการกำหนดนโยบายการบริหาร  การบริหารจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม  ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น  และเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) 

                เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา  จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8  ขึ้น  โดยมีหลักการว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์  

                   องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม  จึงใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งแผนการดำเนินการจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ  ๒๕๕8  ทั้งจากงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ หรือเป็นงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  แต่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

 

.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                   (๑)  แผนการดำเนินงานเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

                   (๒)  เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   (๓)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕8

                   (๔)  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนามีความชัดเจนขึ้น

 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                    จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  (หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงาน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                   การจัดทำแผนการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทั้งยังช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

 

 แผนการดำเนนิงานส่วนที่ 2.pdf


แผนการดำเนนงานสวนท 2 รวม.pdf