องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

319 หมู่ที่ 1 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ

จังหวัดสุรินทร์ 32150

 

1. สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์   0 4406 0250

โทรสาร    0 4406 0250

 

2. กองคลัง

โทรศัพท์   0 4406 0251

โทรสาร    0 4406 0250


 3. กองช่าง

 โทรศัพท์   0 4406 0250

 โทรสาร    0 4406 0250

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 โทรศัพท์   0 4406 0251

 โทรสาร    0 4406 0250