การจัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2561

22

 

การจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561


                ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10

 

21

 

ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ปี 2561

เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2561