อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปี 2561

1


สรุปผลรายงานการดำเนินการ

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมราชาวดี ส่วนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

*****************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : ยุทศาสตร์การพัฒนาองค์กร

แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

 1. หลักการและเหตุผล

นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงาน ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วย ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

                   ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต.กระเทียม” และ “ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายได้นำข้อมูล ผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการ เชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ขององค์การให้ดียิ่งขึ้น

 2 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

 

2.3 เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติ

2.4 เพื่อให้ได้แนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัด การรับรู้การทุจริต (CPI) ขององค์การ

3. กลุ่มเป้าหมาย

               คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 93 คน ประกอบด้วย

               3.1 ผู้บริหาร จำนวน 4 คน

3.2 สมาชิกสภา อบต. จำนวน 41 คน

3.3 พนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 คน

3.4 พนักงานครู อบต. จำนวน 11 คน

3.5 ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน

3.6 พนักงานจ้าง จำนวน 23 คน

 

 4. ขอบเขตการดำเนินงาน

               ขอบเขตในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้

               4.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระบบประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น และรวบรวมผลการประเมิน จัดทำเป็นบทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการประเมินในภาพรวม ข้อเสนอแนะการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ข้อเสนอแนะแนวทางการนำเครื่องมือ ITA ไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) และรายงานผลการประเมินรายหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4.๒ ขอบเขตด้านวิธีวิจัย การประเมิน ITA ใช้วิธีวิจัยที่สำคัญ ๒ วิธี คือ

                       ๑) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบสำรวจ Evidence – based โดยให้หน่วยงานภาครัฐตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบ ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ๒) การวิจัยจากแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจ External และแบบสำรวจ Internal Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ของผู้ตอบแบบสำรวจในเรื่องการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลำกรในหน่วยงาน ภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส

ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ

 5. สถานที่ดำเนินการ

                   ณ ห้องประชุม ส่วนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 6. ระยะเวลาดำเนินการ

                   วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด อบต.กระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


9. งบประมาณ

                   งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561                  แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

1) ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 93 เป็นเงิน 25,110 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 93 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 8,370 บาท

- ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 93 คนๆ 1 มื้อๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 16,740 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ประกอบการอบรม จำนวน 93 ชุดๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 2,790 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง 30 นาที ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,800 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม