การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

 

 

ขอเชิญชวน

ประชาชนตำบลกระเทียมทุกครัวเรือนดำเนินการจัดทำ

"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"

ซึ่งเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน

โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป


1   

 

2     3