โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2560


IMG 7228

 

เมื่อวันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ร่วมกับโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ และโรงเรียนกระเทียมวิทยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2560 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและห่างไกลจากยาเสพติด โดย

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาและโรงเรียนบ้านโคกรัมย์

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา


ขอขอบคุณอาจารย์และนักเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่เล็งเห็นความสำคัญของยาเสพติดและร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ