ตรวจสุขภาพประจำปี

 

190018

 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

ประจำปีงบประมาณ 2560


        องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีการระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยมุ่งหวังให้เกิดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีต่อไป จึงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรทุกคน และติดตามดูแลสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเพื่อการมีสุขภาพดีมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนต่อไป


ภาพกิจกรรม