อบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 IMG 3462

 

 

  

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯเจ้าหน้าที่อบต.

ผู้นำชุมชน  และคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ   2560        

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม   อำเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์


       เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร สมาขิกสภา เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน


ภาพกิจกรรม...