การจัดเก็บภาษี

 

322312

 

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560


        เมื่อวันที่ 10 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้ดำเนินการออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีแต่ละหมู่ ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น


        ภาพกิจกรรม...