อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 

IMG 3325

 

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต.กระเทียม และส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ

 

           เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต.กระเทียม” และ “ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน


          โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายได้นำข้อมูล ผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการ เชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ขององค์การให้ดียิ่งขึ้น 


ภาพกิจกรรม