ข่าวกิจกรรม

Display # 
Title Published Date Hits
กะติมสาส์นฉบับที่ 1 ปีที่ 1 30 November 2018 248
การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดป่วย การตาย จากโรคไข้เลือดออก 12 November 2018 213
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 12 November 2018 259
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 12 November 2018 177
อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปี 2561 10 September 2018 218
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 06 August 2018 264
การจัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2561 30 July 2018 194
อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมไหมสีธรรมชาติให้แก่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า ปีงบประมาณ 2561 10 July 2018 216
ประกวดหมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปี 2561 05 July 2018 495
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมไหมเชิงธรรมชาติ" 05 July 2018 265
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2561 28 June 2018 184
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2561 12 April 2018 195
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน อบต.กระเทียม 12 April 2018 364
การออกสำรวจ ภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ 2561 09 January 2018 253
ร่วมรณรงค์ถังขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) 28 April 2018 266
กิจกรรม Big Cleaning Day (ศพด.) 28 April 2018 304
การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน 20 May 2018 243
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 31 July 2017 527
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรให้สิ่งศักสิทธิคุ้มครอง 17 April 2017 294
ตรวจสุขภาพประจำปี 30 June 2017 1919
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 30 June 2017 622
กิจกรรม 5 ส. 30 June 2017 1512
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 13 June 2017 626
โครงการส่งเสิรมพัฒนาทักษะการอ่าน 22 May 2017 550
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น 22 May 2017 576
วันท้องถิ่นไทย 22 May 2017 684
การจัดเก็บภาษี 22 May 2017 670
โครงการจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม 22 May 2017 932
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18 May 2017 1021
แจกเบี้ยยังชีพ 17 May 2017 237