ข่าวกิจกรรม

Display # 
Title Published Date Hits
กะติมสาส์นฉบับที่ 1 ปีที่ 1 30 November 2018 175
การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดป่วย การตาย จากโรคไข้เลือดออก 12 November 2018 164
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 12 November 2018 193
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 12 November 2018 143
อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปี 2561 10 September 2018 164
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 06 August 2018 207
การจัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2561 30 July 2018 147
อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมไหมสีธรรมชาติให้แก่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า ปีงบประมาณ 2561 10 July 2018 163
ประกวดหมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปี 2561 05 July 2018 362
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมไหมเชิงธรรมชาติ" 05 July 2018 207
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2561 28 June 2018 139
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2561 12 April 2018 151
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน อบต.กระเทียม 12 April 2018 274
การออกสำรวจ ภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ 2561 09 January 2018 207
ร่วมรณรงค์ถังขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) 28 April 2018 212
กิจกรรม Big Cleaning Day (ศพด.) 28 April 2018 244
การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน 20 May 2018 198
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 31 July 2017 477
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรให้สิ่งศักสิทธิคุ้มครอง 17 April 2017 244
ตรวจสุขภาพประจำปี 30 June 2017 1664
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 30 June 2017 530
กิจกรรม 5 ส. 30 June 2017 1299
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 13 June 2017 549
โครงการส่งเสิรมพัฒนาทักษะการอ่าน 22 May 2017 485
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น 22 May 2017 519
วันท้องถิ่นไทย 22 May 2017 622
การจัดเก็บภาษี 22 May 2017 602
โครงการจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม 22 May 2017 841
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18 May 2017 924
แจกเบี้ยยังชีพ 17 May 2017 185