องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ระหว่างวันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2563

สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสำนักปลัด อบต.กะรเทียม ในวันและเวลาราชการ 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

             

                      1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 5 ตำแหน่ง

 

                             1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน         จำนวน 1 อัตรา

 

                             1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข           จำนวน 1 อัตรา

 

                             1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้        จำนวน 1 อัตรา

 

                             1.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                          จำนวน 1 อัตรา

 

                             1.5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                           จำนวน 2 อัตรา

 

                       2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

                             2.1 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                           จำนวน 3 อัตรา

 

                       3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

                             3.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ศพด.)                       จำนวน 1 อัตรา

             

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่...

             ↓