ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

เรื่อง ขยายเวลาชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562