ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

              ประเภทสายงานผู้บริหาร

1.หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)      จำนวน 1 อัตรา

3.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)จำนวน 1 อัตรา


ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอโอน(ย้าย) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น !!!


รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...


pdfประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร