ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562