การมอบอำนาจให้รองปลัด

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ที่ 43/2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมปฏบัติราชการแทน

ดาวโหลดได้ที่นี่...

      การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมปฏิบัติราชการแทน