มอบอำนาจของนายกให้รองนายก

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

ที่ 196/2559 

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

 

ดาวโหลดที่นี่...

คำสั่ง มอบอำนาจของนายก