แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบ 2558- 2560)


img082


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบ 2558 - 2560)

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

1. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น

2. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น