ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปี2564 22 March 2021 30
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.กระเทียม 02 April 2021 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 09 April 2021 7
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 09 March 2021 96
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อทำงานช่วงปิดภาคเรียน 2564 15 March 2021 33
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปี 2564 09 March 2021 57
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จุดนายนายอภิชัย หมู่ที่ 2 19 February 2021 37
ประกาศเรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564 05 February 2021 210
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการปี พ.ศ.2564 05 February 2021 111
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ.2564 04 January 2021 112
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ.2564 04 January 2021 282
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 24 December 2020 146
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 04 January 2021 216
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 27 November 2020 222
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 03 November 2020 598
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 October 2020 408
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 October 2020 659
กระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) 10 September 2020 335
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรื่อง ขยายเวลาชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31 August 2020 216
ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกท่าน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 22 May 2019 213
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (2) 15 July 2020 407
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหาร 08 November 2019 124
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 July 2020 230
ประกาสผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 23 June 2020 240
การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 25 June 2020 210
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 25 June 2020 455
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) 24 June 2020 462
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 09 June 2020 411
ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยมาตรการ 5ป 1ข 27 May 2020 436
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 April 2020 203