Get Adobe Flash player

1211 

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

115914
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
51
234
1115
113832
4037
7804
115914

Your IP: 54.166.141.69
Server Time: 2018-09-22 02:54:49

เข้าสู่ระบบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

 


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562


องค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติงานและการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


 

pdfแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2562)