Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

127374
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
54
81
135
126010
3402
6383
127374

Your IP: 54.196.190.32
Server Time: 2018-11-19 04:42:19

เข้าสู่ระบบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 


องค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


pdf แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)                                                                      
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

pdf

pdfประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

pdfแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2562)

pdfพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

pdfพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537